Thông báo chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu

3198 lượt xem
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/01/2011 về việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Hồ sơ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa TNTP

 

Căn cứ Thông báo số 156/TB-VSD ngày 18/01/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu như sau:

 

Tên tổ chức phát hành:              
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Sàn giao dịch:HNX
Tên chứng khoán:Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Mã chứng khoán:

NTP

Ngày đăng ký cuối cùng:28/01/2011
Lý do và mục đích:Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ thực hiện:1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được thưởng 01 cổ phần mới)

 

Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan