Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 NTP nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 25/06/2015
2 UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
3 NTP ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Deloitte Vietnam
4 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2015
5 Quyết định của HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tiền Phong
6 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015
7 Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán NTP
8 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu
9 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
10 Thay đổi nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
11 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng anh)
12 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng việt)
13 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
14 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
15 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
16 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
17 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
18 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Hội đồng quản tri
19 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Phương án phát hành cổ phiếu
20 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Ban kiểm soát
21 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Tờ trình biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
22 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
23 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
24 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Sơ yếu lý lịch ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
25 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Đơn đề cử ứng cử ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
26 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
27 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015
28 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Chương trình đại hội cổ đông
29 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
30 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 - Bản Tiếng anh.

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn