Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã được soát xét 2015 (Bản Tiếng anh)
2 Báo cáo tài chính bán niên riêng đã được soát xét 2015 (Bản tiếng anh)
3 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã được soát xét 2015
4 Báo cáo tài chính bán niên riêng đã được soát xét 2015
5 Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung
6 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung của Nhựa Tiền Phong
7 Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung của Nhựa Tiền Phong
8 Giải trình chênh lệch LNST trên 10% của quý 2/2015 so với cùng kỳ 2014
9 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015
10 Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2015
11 Nhựa Tiền Phong thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm kể từ ngày 15/7/2015
12 Ngày 20.07.2015 – Nhựa Tiền Phong nhận được giấy Chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư ngày 15.07.2015
13 NTP nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 25/06/2015
14 UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
15 NTP ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Deloitte Vietnam
16 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2015
17 Quyết định của HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tiền Phong
18 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015
19 Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán NTP
20 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu
21 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
22 Thay đổi nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
23 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng anh)
24 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng việt)
25 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
26 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
27 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
28 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
29 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
30 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Hội đồng quản tri

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn