Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
2 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Hội đồng quản tri
3 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Phương án phát hành cổ phiếu
4 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Ban kiểm soát
5 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Tờ trình biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
6 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
7 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
8 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Sơ yếu lý lịch ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
9 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Đơn đề cử ứng cử ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
10 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
11 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015
12 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Chương trình đại hội cổ đông
13 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
14 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 - Bản Tiếng anh.
15 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
16 Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng năm 2014 chưa kiểm toán và BCTC riêng năm 2014 đã kiểm toán
17 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 - Bản tiếng anh
18 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014
19 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014
20 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Hồ Phi Hải từ 28-1-2015
21 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Hồ Phi Hải từ 19-1-2015
22 Báo cáo quản trị công ty năm 2014
23 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2014 so với cùng kỳ năm trước
24 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 16.1.2015
25 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2014
26 Công bố thông tin bất thường 24h - Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
27 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Windstar Resources Limited từ 17-12-2014
28 Giải trình chênh lệch LNST BCTC hợp nhất quý 3 năm 2014 so với cùng kỳ năm trước
29 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014
30 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2014

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn