Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Thay đổi nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
2 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng anh)
3 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng việt)
4 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
5 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
6 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
8 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
9 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Hội đồng quản tri
10 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Phương án phát hành cổ phiếu
11 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Ban kiểm soát
12 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Tờ trình biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
13 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
14 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
15 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Sơ yếu lý lịch ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
16 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Đơn đề cử ứng cử ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
17 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
18 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015
19 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Chương trình đại hội cổ đông
20 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
21 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 - Bản Tiếng anh.
22 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
23 Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng năm 2014 chưa kiểm toán và BCTC riêng năm 2014 đã kiểm toán
24 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 - Bản tiếng anh
25 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014
26 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014
27 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Hồ Phi Hải từ 28-1-2015
28 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Hồ Phi Hải từ 19-1-2015
29 Báo cáo quản trị công ty năm 2014
30 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2014 so với cùng kỳ năm trước

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn