Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Điều lệ công ty (19-4-2014)
2 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013
3 Biên bản họp Đại hội cổ đông 2013
4 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2014
5 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh
6 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh
7 Báo cáo thường niên năm 2013
8 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
9 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
10 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phân tích dự án đầu tư máy sản xuất ống HDPE đường kính 2000 mm
11 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phân tích dự án đầu tư máy sản xuất ống hai vách
12 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Kế hoạch đầu tư thường xuyên
13 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Những nội dung sửa đổi trong điều lệ công ty
14 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Dự thảo điều lệ công ty
15 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phương án phát hành cổ phiếu
16 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Báo cáo của Ban điều hành
17 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
18 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Báo cáo của Ban kiểm soát
19 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Sơ yếu lý lịch ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
20 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Đơn đề cử ứng cử ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
21 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Quy chế biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
22 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
23 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Tờ trình biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
24 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
25 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2014
26 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014
27 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
28 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
29 Công văn v/v xác nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát
30 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2013

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn