Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2014
2 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014 - Bản Tiếng Anh
3 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014
4 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014 - Bản Tiếng Anh
5 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014
6 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
7 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Sản xuất
8 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật
9 Nghị quyết của HĐQT v/v kiện toàn Ban điều hành
10 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014
11 Số 70 NTP - Thông báo v/v niêm yết bổ sung và giao dịch cổ phiếu - Nhựa Tiền Phong
12 Thông báo của sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung
13 Số 69/NTP - Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số chứng khoán bổ sung
14 Số 594/TB – Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
15 Quyết định số 373/QĐ – SGDHN ngày 09.7.2014 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
16 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
17 Nhựa Tiền Phong ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
18 Điều lệ công ty
19 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn trong điều lệ công ty
20 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
21 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
22 Công văn UBCK v/v phát hành cổ phiếu.
23 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
24 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014
25 Điều lệ công ty (19-4-2014)
26 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014
27 Biên bản họp Đại hội cổ đông 2014
28 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2014
29 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh
30 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn