Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
2 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Sản xuất
3 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật
4 Nghị quyết của HĐQT v/v kiện toàn Ban điều hành
5 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014
6 Số 70 NTP - Thông báo v/v niêm yết bổ sung và giao dịch cổ phiếu - Nhựa Tiền Phong
7 Thông báo của sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung
8 Số 69/NTP - Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số chứng khoán bổ sung
9 Số 594/TB – Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
10 Quyết định số 373/QĐ – SGDHN ngày 09.7.2014 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
11 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
12 Nhựa Tiền Phong ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
13 Điều lệ công ty
14 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn trong điều lệ công ty
15 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
16 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
17 Công văn UBCK v/v phát hành cổ phiếu.
18 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
19 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014
20 Điều lệ công ty (19-4-2014)
21 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014
22 Biên bản họp Đại hội cổ đông 2014
23 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2014
24 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh
25 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh
26 Báo cáo thường niên năm 2013
27 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
28 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
29 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phân tích dự án đầu tư máy sản xuất ống HDPE đường kính 2000 mm
30 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phân tích dự án đầu tư máy sản xuất ống hai vách

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn