Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Quyết định của HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tiền Phong
2 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015
3 Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán NTP
4 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu
5 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015
6 Thay đổi nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
7 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng anh)
8 Báo cáo thường niên 2014 (Bản tiếng việt)
9 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
10 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
11 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
12 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
13 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
14 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Hội đồng quản tri
15 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Phương án phát hành cổ phiếu
16 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Báo cáo của Ban kiểm soát
17 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Tờ trình biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
18 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
19 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
20 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Sơ yếu lý lịch ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
21 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Đơn đề cử ứng cử ứng viên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
22 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
23 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015
24 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Chương trình đại hội cổ đông
25 Tài liệu ĐHCĐ 2015 - Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
26 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 - Bản Tiếng anh.
27 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
28 Giải trình chênh lệch LNST BCTC riêng năm 2014 chưa kiểm toán và BCTC riêng năm 2014 đã kiểm toán
29 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 - Bản tiếng anh
30 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn