Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Giải trình chênh lệch LNST BCTC hợp nhất quý 3 năm 2014 so với cùng kỳ năm trước
2 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014
3 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2014
4 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014 - Bản Tiếng Anh
5 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014
6 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014 - Bản Tiếng Anh
7 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014
8 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
9 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Sản xuất
10 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật
11 Nghị quyết của HĐQT v/v kiện toàn Ban điều hành
12 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014
13 Số 70 NTP - Thông báo v/v niêm yết bổ sung và giao dịch cổ phiếu - Nhựa Tiền Phong
14 Thông báo của sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung
15 Số 69/NTP - Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số chứng khoán bổ sung
16 Số 594/TB – Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
17 Quyết định số 373/QĐ – SGDHN ngày 09.7.2014 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
18 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
19 Nhựa Tiền Phong ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
20 Điều lệ công ty
21 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn trong điều lệ công ty
22 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
23 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
24 Công văn UBCK v/v phát hành cổ phiếu.
25 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
26 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014
27 Điều lệ công ty (19-4-2014)
28 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014
29 Biên bản họp Đại hội cổ đông 2014
30 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2014

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn